Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych, krzeseł, foteli obrotowych i podnóżków do Jednostki Realizującej Projekt: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2325725, 2327440 , fax. 055 2327118
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
  ul. Junaków 3 3
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2325725, 2327440, fax. 055 2327118
  REGON: 17097419600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.elblag.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych, krzeseł, foteli obrotowych i podnóżków do Jednostki Realizującej Projekt: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, działającej w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu mebli biurowych, krzeseł , foteli obrotowych i podnóżków szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu. Meble biurowe - 26 szt. Krzesła - 7szt. Fotele obrotowe - 4szt. Podnóżki - 4szt. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego - fabrycznie nowych mebli biurowych, krzeseł, foteli obrotowych i podnóżków. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zzmiuw.elblag.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach