Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5212457 , fax. 089 5350228
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5212457, fax. 089 5350228
  REGON: 00001775600370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, przy ul. Reja 10, obejmująca docieplenie stropu i ścian poddasza, wymianę okien w całym budynku, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. oraz naprawę powierzchni tynkowanych elewacji zewnętrznej. Budynek I/ZUS jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko -Mazurskiego Nr rejestru zabytków : A-2217 z dnia 19.12.2005r. 2.Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EURO, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 19 000,00 zł brutto.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin o jaki zostanie skrócone wykonanie roboty budowlanej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach