Przetargi.pl
Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 t i powyżej 3,5 t i ich części składowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 t i powyżej 3,5 t i ich części składowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług całodobowego przemieszczania (holowania, przewozu) i parkowania na parkingach strzeżonych jednośladów, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 t i powyżej 3,5 t, jak również pojazdów służbowych Policji oraz części składowych pojazdów (części), urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie część: część A - holowanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i część B: holowanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania w ramach podziału na części: Część A: Zadanie nr 1 - KPP Giżycko Zadanie nr 2 - KPP Gołdap Zadanie nr 3 - KPP Nowe Miasto Lubawskie Zadanie nr 4 - KPP Olecko Zadanie nr 5 - KPP Szczytno Część B: Zadanie nr 6 - KPP Działdowo Zadanie nr 7 - KMP Elbląg Zadanie nr 8 - KPP Ełk Zadanie nr 9 - KPP Iława Zadanie nr 10 - KPP Ostróda Zadanie nr 11 - KP Morąg Zadanie nr 12 - KPP Pisz Zadanie nr 13 - KP Orzysz Zadanie nr 14 - KPP Giżycko Zadanie nr 15 - KPP Nowe Miasto Lubawskie Zadanie nr 16 - KPP Olecko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Lokalizacja parkingu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach