Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnica

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Adres: 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6968008 , fax. 023 6968005
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52 52
  13-206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6968008, fax. 023 6968005
  REGON: 00054089000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym obejmuje wykonanie: 1. Przewody sieci wodociągowej PE SDR 13,6; PE80; PN10 ogółem: 2 506,40m: a) ? 125x9,2mm PE - 547,70 m; b) ? 110x8,1mm PE - 1 492,70 m; c) ? 90x6,7mmPE - 261,30; d) ? 50X3,7mmPE - 204,40m; e) hydranty nadziemne ? 80mm-szt. 15; f) zasuwa kołnierzowa ? 125mm-4szt.; g) zasuwa kołnierzowa ? 100mm-3 szt. h) zasuwa kołnierzowa ? 80mm-17 szt.; i) zasuwa kołnierzowa ? 40mm -2 szt. 2. Przyłącza domowe z rur PE SDR 13,6 PE80, PE80, PN10 - 14 szt.: a) ? 50x3,7mmPE - 24,80m; b) ? ,40x3,0mm PE - 226,70 m c) zasuwa kołnierzowa ? 40mm- szt. 2; d) nawiertka NWZ/PE ? 125/50mm-1 szt.; e) nawiertka NWZ/PE ? 125/40MM- 1 szt.; f) nawiertka NWZ/PE ? 110/50mm- 1 szt. g) nawiertka NWZ/PE ? 110/40mm- 8 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.plosnica.pl lub www.gokplosnica.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach