Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Szpital Powiatowy w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512502 , fax. 089 7513797
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512502, fax. 089 7513797
  REGON: 51092936200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-ketrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi telekomunikacyjne zgodnie z opisem szczegółowym w załączniku nr 1 do SIWZ w pakietach: Pakiet nr 1 - usługa telekomunikacyjna (wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów), w ramach sieci telefonii komórkowej, świadczona na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią, Pakiet nr 2 - usługa telekomunikacyjna 5 podłączeń do sieci faksów zapewniających możliwość wysyłania korespondencji. Pakiet nr 3 - usługa telekomunikacyjna telefonów stacjonarnych zapewniających tylko połączenia przychodzące umieszczonych na salach pacjentów, Pakiet nr 4 - dostęp do Internetu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital-ketrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach