Przetargi.pl
ZP48/2014 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5392727 , fax. 089 5392710
 • Data zamieszczenia: 2014-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Pstrowskiego 28B 28B
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5392727, fax. 089 5392710
  REGON: 51133293300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP48/2014 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej na nowych lub istniejących łączach, licząc nie wcześniej niż od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas naprawy awarii, usterki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach