Przetargi.pl
SAP.221-1.2016 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i Internetu na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5392727 , fax. 089 5392710
 • Data zamieszczenia: 2016-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Pstrowskiego 28B 28B
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5392727, fax. 089 5392710
  REGON: 51133293300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SAP.221-1.2016 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i Internetu na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej i Internetu, w lokalizacjach Centralna Dyspozytornia Medyczna i miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: 1) 9 linii ISDN dla wywołań 999 i 3 linie ISDN wychodzące z usługą DDI dla CDM w lokalizacji Olsztyn, ul. Niepodległości 16, 2) 2 linie ISDN zapasowe dla wywołań 999 dla Dyspozytorni zapasowej w lokalizacji Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b, 3) 1 linia światłowodowa dla CDM w lokalizacji Olsztyn, ul. Niepodległości 16 (transmisja danych o minimalnej prędkości symetrycznej 10 Mb/s), 4) 58 DSL na linii PSTN dla zespołów wyjazdowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 5) 7 linii PSTN dla zespołów wyjazdowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 6) 5 DSL na linii naturalnej dla zespołów wyjazdowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dziale nr II SIWZ zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (Dział nr III SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach