Przetargi.pl
Świadczenie w sposób ciagły usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5248800 , fax. 89 5248802
 • Data zamieszczenia: 2015-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5248800, fax. 89 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w sposób ciagły usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest a) całodobowe świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, na zasadach zgodnych z ustawą - Prawo telekomunikacyjne, dla numerów obecnie objętych umowami na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku, na potrzeby biur Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie; b) usługa dostępu szerokopasmowego do sieci Internet dla potrzeb Agencji Nieruchomości dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ oraz w projektach umów stanowiących załącznik 6 i 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas usunięcia awarii łączy telefonicznych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach