Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lidzbarskiej do ul. Grudziądzkiej realizowanej w ramach zadania budżetowego pn.: Przebudowa ul. Gdańskiej.

Gmina Miejska Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6247200 , fax. 089 6247201
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Szczytno
  ul. Sienkiewicza 1 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6247200, fax. 089 6247201
  REGON: 51074341000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lidzbarskiej do ul. Grudziądzkiej realizowanej w ramach zadania budżetowego pn.: Przebudowa ul. Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Lidzbarskiej do ul. Grudziądzkiej realizowanej w ramach zadania budżetowego pn.Przebudowa ul.Gdańskiej. 1)Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 8 od studni w ul. Lidzbarskiej SKist. o rzędnych 141.12)139.26 do studni w ul. Grudziądzkiej S3A o rzędnych 142.00)138.08 . 2)Inspekcję rurociągów od wewnątrz przy użyciu zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej. 3)Przywrócenie dróg do stanu pierwotnego. 4)Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z podaniem liczbowym długości wykonanych sieci, 5)Naprawę i uporządkowanie terenu. 2. Zakres i sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa 2) STWiOR 3) Przedmiary robót (stanowią tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami i zasadami wiedzy technicznej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust.2 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projektach . 6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 3 lata
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.e-szczytno.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach