Przetargi.pl
Zakup chromatografu cieczowego z dodatkowym wyposażeniem. Numer sprawy: WIOŚ-T.272.1.1.2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13 b
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 522 08 32 , fax. 89 5273284
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13 b 13 b
  10-117 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 522 08 32, fax. 89 5273284
  REGON: 00016238100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa wchodząca w skład rządowej administracji zespolonej w województwi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup chromatografu cieczowego z dodatkowym wyposażeniem. Numer sprawy: WIOŚ-T.272.1.1.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, instalacja i uruchomienie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium WIOŚ w Olsztynie w skład którego wchodzi: - chromatograf cieczowy - 1 szt. - pompa próżniowa membranowa ze zintegrowanym kontrolerem próżni - 2 szt. - demineralizator - 1 szt. - mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe - 1 szt. - łaźnia ultradźwiękowa - 2 szt. - zmywarka laboratoryjna z systemem oczyszczania wody - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384322004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametr techniczny - czułość S/N dla piku ramanowskiego wody
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wios.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=125
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach