Przetargi.pl
przeprowadzenie akcji Olsztyn. Aktywnie! 2015

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 89 5349375
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 89 5349375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie akcji Olsztyn. Aktywnie! 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji Olsztyn. Aktywnie ! 2015 w terminie od 21 marca do 15 grudnia 2015 r. Olsztyn. Aktywnie ! jest akcją adresowaną do mieszkańców Olsztyna, której celem jest rekreacja ruchowa i aktywny wypoczynek. 2. W skład organizowanych przedsięwzięć wchodzą następujące dyscypliny: spływy kajakowe, smocze łodzie, wycieczki rowerowe, nordic walking, marsze i marszobiegi, nurkowanie i spacery podwodne, kolarstwo górskie i grawitacyjne, wspinaczka ścienna, żeglarstwo, pływanie, joga, pilates, wycieczki z przewodnikiem, rodzinne wędkowanie, windsurfing, wycieczka łącząca w sobie: podróż autokarem, wędrówkę pieszą i zwiedzanie zabytków związanych z Mikołajem Kopernikiem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zwiększenie ilości spływów kajakowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach