Przetargi.pl
usługa wykonania prac związanych z organizacją i promocją konkursu dla beneficjentów na najlepszy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, mający swój finał podczas konferencji podsumowującej wdrażanie Programu, ponadto prezentacja nominowanych projektów na wystawie i w specjalnym albumie promocyjnym

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5219100 , fax. 089 5219109, 5219849
 • Data zamieszczenia: 2013-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  ul. Emilii Plater 1 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5219100, fax. 089 5219109, 5219849
  REGON: 51075050900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warmia.mazury.pl/BIP
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wykonania prac związanych z organizacją i promocją konkursu dla beneficjentów na najlepszy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, mający swój finał podczas konferencji podsumowującej wdrażanie Programu, ponadto prezentacja nominowanych projektów na wystawie i w specjalnym albumie promocyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac związanych z organizacją i promocją konkursu dla beneficjentów na najlepszy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, mający swój finał podczas konferencji podsumowującej wdrażanie Programu, ponadto prezentacja nominowanych projektów na wystawie i w specjalnym albumie promocyjnym Zadanie składa się z następujących etapów: ETAP 1 1)Ogłoszenie konkursu, przeprowadzenie naboru uczestników konkursu na najlepszy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanego dalej Konkursem), weryfikacja formalna zgłoszeń. 2)Przygotowanie materiałów dotyczących nominowanych i zwycięskich projektów. 3)Wystawa nominowanych projektów podczas konferencji. ETAP 2 1)Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu i gala wręczenia nagród.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Metody dotarcia do potencjalnych uczestników konkursu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach