Przetargi.pl
Ralizacja 3 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz warsztatów pomocowo - edukacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie w ramach Projektu pt.: Aktywni po latach. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5149798 , fax. 0-89 5149799
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
  ul. Słowackiego 5 5
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5149798, fax. 0-89 5149799
  REGON: 00446002300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ralizacja 3 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz warsztatów pomocowo - edukacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie w ramach Projektu pt.: Aktywni po latach. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 kursów zawodowych w tym: 1 kursu Brukarza dla grupy 10 osób, w wymiarze 120 godzin, 1 kurs językowy z zakresu języka angielskiego dla początkujących - podstawy potrzebne na rynku pracy w Unii Europejskiej dla 2 grup po 10 osób, w wymiarze 60 godzin na grupę, 1 kurs zawodowy Od pomysłu do zysku - jak założyć i prowadzić firmę dla grupy 10 osób w wymiarze 24 godzin, oraz warsztatów pomocowo - edukacyjnych Autoprezentacja i radzenie sobie ze stresem - samoocena i wzrost poczucia własnej wartości dla 3 grup po 12 osób oraz 1 grupy 11-sto osobowej (łącznie 47 osób) w wymiarze 15 godzin na grupę. 2. Uczestnicy kursu zawodowego Brukarz podniosą lub uzyskają kwalifikacje związane z wykonywaniem zawodu Brukarz. Kurs zakończy się wydaniem dokumentu potwierdzającego podniesienie lub nabycie uprawnień do pracy w zawodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 218). 3. Program kursu Brukarza powinien zawierać wiadomości z zakresu: a) BHP szkolenie wstępne i stanowiskowe, b) rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi oraz stosowane technologie, c) materiałoznawstwo, d) rysunek zawodowy, e) obsługa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, f) przygotowanie do wykonania i remontów (na stanowisku Brukarz: nawierzchni płaskich, chodników, ulic, skarp, stożków). f) aktywizacja społeczno - zawodowa, 4. Do kosztów wykonawcy kursu Brukarz należy: a) koszt materiałów niezbędnych do wykonania zajęć praktycznych dla kursu Brukarz b) badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla 10 osób dla kursu Brukarz; 5. c) niezbędne materiały piśmiennicze do warsztatów aktywizacji zawodowej dla 47 osób (segregator, notatnik formatu A4, dwa długopisy, 2 ołówki kreślarskie, mazak fluorescencyjny, temperówka, gumka,); jak również suchy catering w postaci kawa, herbata, woda, sok, ciastka; 6. W odniesieniu do kursu językowego z zakresu języka angielskiego dla początkujących - podstawy potrzebne na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz Od pomysłu do zysku - jak założyć i prowadzić firmę, wykonawca zapewni dla każdego beneficjenta niezbędne materiały piśmiennicze do warsztatów aktywizacji zawodowej (segregator, notatnik formatu A4, dwa długopisy, 2 ołówki, mazak fluorescencyjny, temperówka, gumka,) jak również suchy catering w postaci kawa, herbata, woda, sok, ciastka; 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 9. Cena jednostkowa za 1 osobogodzinę szkolenia nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Wykonawca obowiązany jest do samodzielnego wykonania usługi - bez powierzania prac podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barczewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach