Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej - pożarowej położonej w Nadleśnictwie Bartoszyce, Leśnictwo Zarzecze, oddziały: 68/69, 74/75, 75, 81- Dojazd pożarowy Nr 02/5.

Nadleśnictwo Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Połęcze 54
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7623783, 7623780 , fax. 089 7622275
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bartoszyce
  Połęcze 54 54
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7623783, 7623780, fax. 089 7622275
  REGON: 51002425300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.lasy.gov.pl/bartoszyce
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej - pożarowej położonej w Nadleśnictwie Bartoszyce, Leśnictwo Zarzecze, oddziały: 68/69, 74/75, 75, 81- Dojazd pożarowy Nr 02/5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej - pożarowej położonej w Nadleśnictwie Bartoszyce, Leśnictwo Zarzecze, oddziały: 68/69, 74/75, 75, 81- Dojazd pożarowy Nr 02/5, która obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie na-wierzchni z niesortu kamiennego, roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_bartoszyce
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach