Przetargi.pl
Robota budowlana - budowa murowanego budynku gospodarczego na działce nr 346/3 Obręb 07 Elbląg- Leśniczówka Dębica - zgodnie z dokumentacją projektową

Nadleśnictwo Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Marymoncka 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2308531 , fax. 55 2308585
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Elbląg
  ul. Marymoncka 5 5
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2308531, fax. 55 2308585
  REGON: 17005202500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana - budowa murowanego budynku gospodarczego na działce nr 346/3 Obręb 07 Elbląg- Leśniczówka Dębica - zgodnie z dokumentacją projektową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Robota budowlana - budowa budynku gospodarczego murowanego o kubaturze 568m3 na działce nr 346/3 Obręb 07 Elbląg- Leśniczówka Dębica - zgodnie z dokumentacją projektową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty poprzez wpłatę wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach