Przetargi.pl
Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby archiwum zakładowego i pomieszczeń służbowych w m. Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88 , fax. 89 750 37 54
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88, fax. 89 750 37 54
  REGON: 51020760500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby archiwum zakładowego i pomieszczeń służbowych w m. Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn. Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby archiwum zakładowego i pomieszczeń służbowych w m. Kętrzyn. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ w tym: 2.1. Załącznik nr 1a do SIWZ - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego IGR-II.7840.I.I.2015 Nr Kę/4/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. 2.2. Załącznik nr 1b do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części piwnicy z pomieszczeń klubowych z bufetem na pomieszczenia archiwum zakładowego oraz dostosowanie całego budynku nr 4 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na terenie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 2.3. Załącznik nr 1c do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne). 2.4. Załącznik nr 1d do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (roboty budowlane i stolarka budowlana).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VII SIWZ nr sprawy 11/FI/16.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.strazgraniczna.pl/zamowienia-publiczne/ogloszone
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach