Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku od 01.07.2016 do 30.06.2018.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6197770, 6197779 , fax. 087 6197490
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
  ul. Lipowa 1 1
  19-321 Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6197770, 6197779, fax. 087 6197490
  REGON: 00030468000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.fantex.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku od 01.07.2016 do 30.06.2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku od 01.07.2016 do 30.06.2018. 2. Informacje ogólne: Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: 2.1. Dwóch punktów odbioru energii: a). Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul Lipowej 1. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie obowiązywania umowy wynosi 1233,804 kWh, w tym energia rozliczana: 1). G11 Strefa czasowa całodobowa 1072 [kWh] G12 - Strefa czasowa dzienna 827188 [kWh] G 12 - Strefa czasowa nocna 405544 [kWh] Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi 258 kW. b). Bursy Szkolnej w Ełku przy ul Sikorskiego 5A i 7A Szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie obowiązywania umowy wynosi 614080 kWh, w tym energia rozliczana: 1). G11 Strefa czasowa całodobowa 614080 [kWh]
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach