Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej w formie leasingu operacyjnego. ZPZ-33/05/16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5398218; 89 5398297 , fax. 89 5398218; 89 5398297
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  al. Wojska Polskiego 37 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5398218; 89 5398297, fax. 89 5398218; 89 5398297
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej w formie leasingu operacyjnego. ZPZ-33/05/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 urządzeń do oczyszczania powietrza metodą sterylizacji plazmowej na podstawie umowy leasingu operacyjnego. 2) Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych urządzeń zawiera załącznik Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych 3) Termin dostawy urządzeń: 30 dni od dnia zawarcia umowy b. Podstawowe warunki leasingu operacyjnego : 1) Okres finansowania przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy 2) Wpłata wstępna: maks. 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu 3) Spłata: w 47 równych ratach leasingowych (Zamawiający dopuszcza, aby ostatnia rata była ratą wyrównawczą wynikającą z zaokrągleń rat do pełnych złotych) 4) Własność: Zamawiający/Korzystający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji nabycia urządzeń będących przedmiotem leasingu operacyjnego. Nabycie urządzeń nastąpi, za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy/Finansującego, w wysokości 1% ich ceny brutto. Ubezpieczenie: Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Koszty ubezpieczenia należy wliczyć w miesięczne raty leasingowe. 5) Leasing udzielony w złotych polskich (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach