Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubawa i jednostek organizacyjnych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6455300 , fax. 089 6452558
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Lubawa
  ul. Rzepnikowskiego 9a 9a
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6455300, fax. 089 6452558
  REGON: 51001158900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubawa i jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubawa i jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 2. Zamawiający prowadzi przedmiotowe po stępowanie zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy Pzp. Gmina Miejska Lubawa jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowy. 3. Zamawiający informuje że: a) Gmina Miejska Lubawa i jednostki organizacyjne posiadają podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż Sp.z o.o.. Termin zakończenia obowiązujących umów na dostawę energii upływa z dniem 30.06.2016 r. Operatorem Sieci Dystrybucji (zwana dalej OSD) dla Gminy Miejskiej Lubawa jest Energa Operator S.A. b) w ramach prowadzonego postępowania zostanie podpisanych siedem odrębnych umów na dostawę energii: 1. Gmina Miejska Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa 2. Przedszkole Miejskie w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 9, 14-260 Lubawa, 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa 4. Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie, ul. Św. Barbary 45, 14-260 Lubawa 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie, ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa, 6. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 44, 14-26 Lubawa 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy Wykonawcą a wymienionymi wyżej podmiotami. Faktury za dostawę energii będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio tym podmiotom. c) Zamówienie to nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawca zgłosi Operatorowi Sieci Dystrybucyj nową umowę sprzedaży energii elektrycznej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do projektu umowy. Umowę z OSD podpisuje Zamawiający. d) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy z usługą odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty, e) Zamawiający posiada tytuły prawne do ujętych w prowadzonym postępowaniu przetargowym, 4. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając załącznik nr 7 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lubawa.bip-wm.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach