Przetargi.pl
sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6208361 , fax. 55 6208362
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
  ul. Moniuszki 13 13
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 6208361, fax. 55 6208362
  REGON: 28024206800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotu zamówienia: jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie do n/w stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektrycznej: 2.1. Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej / punkt poboru energii elektrycznej: T - 1368 Szpital/Przyłącze podstawowe nr PPE PL 0037 22000 00318 55. Moc przyłączeniowa Pp = 250 kW, moc umowna w ciągu roku Pu = 1105 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C 21) w rozbiciu na miesiące: 2.1.1.1. Styczeń - 115 kW 2.1.1.2. Luty - 115 kW 2.1.1.3. Marzec - 105 kW 2.1.1.4. Kwiecień - 100 KW 2.1.1.5. Maj - 90 kW 2.1.1.6. Czerwiec - 90 kW 2.1.1.7. Lipiec - 90 kW 2.1.1.8. Sierpień - 90 kW 2.1.1.9. Wrzesień - 95 kW 2.1.1.10. Październik - 100 kW 2.1.1.11. Listopad - 105 kW 2.1.1.12. Grudzień - 110 kW Zapotrzebowanie roczne energii elektrycznej ok. 270 000 kWh. 2.2. Rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających z oferty cenowej Wykonawcy. 2.3. Projekt umowy, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia określone w dodatku nr VIII do siwz, przygotuje Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu i przedstawi Zamawiającemu po wyborze najkorzystniejszej oferty. 2.4. Okres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje czas od daty rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do końca 2016 roku. Rozpoczęcie realizacji umowy (dostawy energii elektrycznej) nastąpi z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej zgodnej z wymogami lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r., oraz nie później niż w terminie 36 dni, po dacie podpisania umowy z Wykonawcą oraz przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, niezbędnych i kompletnych danych wymaganych w w/w procedurze zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-braniewo.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach