Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7678500 , fax. 089 7672303
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  ul. A. Świętochowskiego 14 14
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7678500, fax. 089 7672303
  REGON: 51074350000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz do obiektów jednostek organizacyjnych zamawiającego i do obiektów instytucji kultury. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zostało określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wynosi: 2 934500 kWh. Ilości wymienione w ww. załączniku są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający lub inny podmiot podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. 3. Obiekty przeznaczone do zasilania należą do grup taryfowych wg wyszczególnienia zawartego w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej. 4. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru energii elektrycznej posiada zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (na pozostałe punkty poboru energii elektrycznej zawarto umowy kompleksowe). Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający upoważni i zobowiąże Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 5. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy dostawy ponad ceny, wartości i opłaty zawarte w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059, z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do powyższej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623, z późn. zm.). 7. Zamawiający prowadzi postępowanie zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Umowy wynikające z niniejszego postępowania zawierać będą oddzielnie Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, jednostki organizacyjne Zamawiającego i instytucje kultury. 8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którym jest Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach