Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej. Aparat do ultrasonografii

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 428 52 21 , fax. 0-87 428 52 21
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Obwodowa 3 3
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 428 52 21, fax. 0-87 428 52 21
  REGON: 51089112200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsplek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej. Aparat do ultrasonografii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego aparat do ultrasonografii dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku przy ul. Obwodowej 3. W zakres zamówienia wchodzi szkolenie personelu medycznego, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy: Dostawę aparatury Montaż aparatury Przeszkolenie użytkowników aparatów. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ramach oferowanego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in. usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu, wizyty serwisowe,częstotliwość zgodnie z przepisami. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 ze zm. Wymagany termin gwarancji dla urządzenia wynosi min. 24 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzenia szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. W niniejszy przedmiot zamówienia wchodzą usługi serwisowe i gwarancyjne, tj. bieżąca pomoc w użytkowaniu, usuwanie awarii sprzętu, wizyty serwisowe częstotliwość zgodnie z przepisami. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów. Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się, iż zawiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem lub drogą pocztową) z co najmniej dwudniowym dni robocze wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji a następnie uruchomieniu sprzętu oraz uzgodni termin szkolenia pracowników Zamawiającego. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty. Warunki płatności określa wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi i parametry techniczno użytkowe zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wszystkie załączniki są integralną częścią całego opisu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wsplek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach