Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7152023 w. 317, 313 , fax. 089 7156208
 • Data zamieszczenia: 2014-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  ul. Armii Krajowej 8 8
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7152023 w. 317, 313, fax. 089 7156208
  REGON: 51131574500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8. Zamówienie obejmuje również instalację aparatury i szkolenie personelu. CPV: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne; 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa; 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujących pakietach: a) Pakiet 1: Aparat USG - 1 szt. b) Pakiet 2: Respirator - 1 szt. c) Pakiet 3: Automatyczna myjnia do endoskopów - 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Arkusze Informacji Technicznych stanowiące załączniki do SIWZ. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne, użytkowe, gwarancyjne i serwisowe należy traktować jako wymagania minimalne (graniczne). Brak podanych parametrów/wymagań lub zaproponowanie urządzeń lub sprzętu o parametrach gorszych spowoduje odrzucenie oferty. 4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679) oraz przepisów wykonawczych. 5. Aparatura i sprzęt medyczny stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, muszą stanowić kompletny zestaw gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia (poza materiałami eksploatacyjnymi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-biskupiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach