Przetargi.pl
Dostawa ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 2a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6150989 , fax. 087 6150989
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
  ul. Gumbińska 2a 2a
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6150989, fax. 087 6150989
  REGON: 51144094700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy, zamiatarkę i pług odśnieżny. Osprzęt powinien być kompatybilny z ciągnikiem pod względem możliwości pracy. Minimalne wymagania sprzętu określone przez Zamawiającego: Ciągnik fabrycznie nowy o następujących danych i parametrach: 1. Rok produkcji 2010 lub 2009; 2. Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler, euro III; 3. Moc nominalna 80 - 120 KM; 4. Zapłon samoczynny, bezpośredni wtrysk paliwa; 5. Skrzynia biegów synchronizowana, liczba biegów 10/2; 6. Napęd 4 WD; 7. Chłodzony cieczą (chłodnica); 8. Elektropneumatyczne sterowanie blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu; 9. Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem; 10. Hydrostatyczny układ kierowniczy; 11. Sprzęgło dwustopniowe tarczowe suche; 12. Hydraulika zewnętrzna z tyłu i z przodu ciągnika, umożliwiająca napęd zamawiającego osprzętu; 13. Hamulce tarczowe mokre, hamulec postojowy mechaniczny; 14. Filtr powietrza suchy; 15. Instalacja pneumatyczna dla hamulców przyczepy; 16. Tylny WOM (zależny i niezależny) 540 obr/min, sterowany mechanicznie; 17. Przedni WOM; 18. Tylny podnośnik (TUZ) kategorii II z hakami (CBM); 19. Przedni TUZ; 20. Udźwig podnośnika tylnego 40 kN; 21. Pompa wydajności 50 l/min; 22. Kabina wentylowana, ogrzewana z szyberdachem, lusterkami; 23. Siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa, siedzenie pasażera homologowane; 24. Przednie błotniki; 25. Oświetlenie drogowe tylne i przednie, lampa błyskowa; 26. Wycieraczki szyby przedniej i tylnej; 27. Spryskiwacz przedniej szyby; 28. Zaczep przesuwny lub rolniczy i drogowy oddzielnie; 29. Regulowana kolumna kierownicy. Ładowacz czołowy fabrycznie nowy o następujących danych i parametrach: 1. Rok produkcji 2010 lub 2009; 2. Udźwig - 1500 kg; 3. Wysokość podnoszenia - 3500 mm; 4. Samopoziomowanie łyżki; 5. Sterowanie Joystik; 6. III funkcja hydrauliki ( potrzebna do zamontowania zamiatarki); 7. Łyżka (szufla) 2000 mm szerokości; Zamiatarka wraz z wanną zbierającą fabrycznie nowa o następujących danych i parametrach: 1. Rok produkcji 2010 lub 2009; 2. Sposób mocowania na nośniku - TUZ i TUR; 3. W wersji podstawowej wraz ze szczotką boczną do podmiatania spod krawężników i układem zraszającym oraz pojemnikiem (koszem, wanną) na zbierane nieczystości, otwieranym i zamykanym hydraulicznie o 4. Napęd - hydraulika zewnętrzna ciągnika; 5. Szerokość robocza wraz ze szczotką boczną i układem zraszania - 2400 mm; 6. Pojemność wanny zbierającej - 250 dm3; Pług odśnieżny fabrycznie nowy o następujących danych i parametrach: 1. Rok produkcji 2010 lub 2009; 2. Pług wielofunkcyjny mocowany na przednim tuzie min. cztery pozycje robocze; 3. szerokość robocza pługa 2800 mm; 4. wysokość odkładnicy min. 900 mm; 5. Lemiesz wykonany z elastycznej gumy z amortyzacją sprężynową lub/i hydrauliczną; 6. Pług sterowany z kabiny operatora, przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach, odporny na uderzenia o wystające nierówności odśnieżanego podłoża. 7. Zamontowane oświetlenie obrysowe pługa. Wyposażenie dodatkowe ciągnika: 1. apteczka; 2. gaśnica z atestem; 3. trójkąt ostrzegawczy; 4. podnośnik hydrauliczny; 5. klucz do kół. Wymagane dokumenty: 1. komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu; 2. książka lub karta gwarancyjna; 3. świadectwo homologacji; 4. instrukcja obsługi pojazdu i osprzętu w języku polskim; 5. katalog części zamiennych pojazdu i osprzętu. Gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na min. 18 miesięcy od daty wydania przedmiotu zamówienia; 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych na własny koszt; 3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz pokryje koszty dojazdu (transportu) pojazdu i/lub osprzętu do serwisu - czas przybycia serwisu w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii; 4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji zaistnieje konieczność naprawy sprzętu objętego umową przez czas dłuższy niż 14 dni, Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt naprawiany; 5. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych w okresie 7 lat po upływie terminu gwarancji; 6. szczegółowe warunku gwarancji i serwisu pogwarancyjnego określa umowa (wzór umowy - dodatek nr 6 do SIWZ); Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta, nazwy, marki, modelu oraz parametrów technicznych pojazdu i osprzętu, nazwy i adresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; 2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego; 3. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu i osprzętu, w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia; 4. przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia - przekazania (załącznik nr 7); 5. przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania odpowiednich norm (m.in. EURO) i posiadać odpowiednie certyfikaty przewidziane prawem polskim; 6. przedmiot zamówienia powinien być oznakowany i oświetlony zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach