Przetargi.pl
Świadczenie usług obsługi emisji dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału w Olsztynie.

Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie, wp. do Rejestru Przedsiębiorców KRS prow. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpł. całk. w wys. 266.596.500,00 zł ogłasza przetarg

 • Adres: 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5347567 , fax. 089 5347567
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie, wp. do Rejestru Przedsiębiorców KRS prow. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpł. całk. w wys. 266.596.500,00 zł
  ul. Radiowa 24A 24A
  10-206 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5347567, fax. 089 5347567
  REGON: 01041897300032
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług obsługi emisji dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi emisji dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia: nie przekracza równowartości kwoty 193.000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713560008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach