Przetargi.pl
Instalacja systemu telewizji dozorowej oraz radiowęzła w budynkach Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.

Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Kajki 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6106223 , fax. 087 6106223
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja
  ul. Kajki 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6106223, fax. 087 6106223
  REGON: 00009613500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja systemu telewizji dozorowej oraz radiowęzła w budynkach Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji radiowęzła oraz nagłośnienia auli wielofunkcyjnej, która ma służyć do przekazu informacji słownej i muzycznej. Jednostka wzmacniająca złożona z poszczególnych elementów systemu ma być zlokalizowana w gabinecie dyrektora szkoły w szafie RACK 19- lub równoważna. Wykonanie systemu telewizji dozorowej mający na celu rejestracje i podgląd wizyjny obszarów wewnętrznych i zewnętrznych obiektów Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Szczegółowy opis robót został zawarty w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322350009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIe dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs6.elk.edu.pl; www.powiat.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach