Przetargi.pl
R.OL-20/2010 PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SILNIKOWYCH GDDKiA REJONU W OLSZTYNIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska 89
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 52128 01 , fax. (089) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 52128 01, fax. (089) 527 35 36, 5272307
  REGON: 01751157500179
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  R.OL-20/2010 PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SILNIKOWYCH GDDKiA REJONU W OLSZTYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEGLĄDY I NAPRAWY POJAZDÓW SILNIKOWYCH GDDKiA REJONU W OLSZTYNIE ZADANIE NR 1-Pojazdy silnikowe Obwodu Drogowego w Olsztynku-4 szt ZADANIE NR 2-Pojazdy silnikowe Rejonu i Obwodu Drogowego w Olsztynie-10 szt ZADANIE NR 3-Pojazdy silnikowe Obwodu Drogowego w Biskupcu-2 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach