Przetargi.pl
Dostawy sukcesywne benzyny i oleju napędowego do pojazdów będących własnością PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7672670 , fax. 089 7670272
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 18 18
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7672670, fax. 089 7670272
  REGON: 51055470300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwiklw.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sukcesywne benzyny i oleju napędowego do pojazdów będących własnością PWiK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy sukcesywne oleju napędowego i benzyny do pojazdów będących własnością PWiK: I. Dostawa oleju napędowego ON Nazwa - Olej napędowy ON zgodnie z wymaganiami PN-EN 590:2002 Przewidywana wielkość zamówienia - średnio w miesiącu dostawy (tankowania) mogą wynosić 2000 l Tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji Dostawcy II. Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 Nazwa - benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodnie z wymaganiami PN-EN 228:2003 Przewidywana wielkość zamówienia - średnio w miesiącu dostawy (tankowania) mogą wynosić 70 l Tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji Dostawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwiklw.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach