Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku I/ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5212457 , fax. 089 5350228
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5212457, fax. 089 5350228
  REGON: 00001775600370
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku I/ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku I/ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322350009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnisienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, mianowicie: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca na dowód tego złoży odpowiednie oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca do realizacji umowy skieruje pracowników posiadających co najmniej licencję pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, a do opracowania dokumentacji powykonawczej pracownika posiadającego licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Wykonawca na dowód tego złoży odpowiednie oświadczenie. 4.Wykonawca do kierowania pracami związanymi z realizacją umowy skieruje osobę, która odbyła co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Wykonawca na dowód tego złoży kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub oświadczenie Wykonawcy o odbytej praktyce zawodowej na budowie przy zabytku nieruchomym. 5. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.) przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latach, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień związanych z dostawą i montażem elektronicznych systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia o wartości brutto minimum 34 000,00 zł każde z oznaczeniem daty wykonania i odbiorcy zamówienia. 7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch zamówień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach