Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno

Gmina Świętajno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6226145 , fax. 089 6226002
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętajno
  ul. Grunwaldzka 15 15
  12-140 Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6226145, fax. 089 6226002
  REGON: 51074328400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietajno-ug.wwm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno 1. Na przedmiot umowy składa się zagospodarowanie: a)otoczenia Ośrodka Zdrowia, b)otoczenie przystanku autobusowego, c)targowiska, d)parku ze stawem 2. W zakres zadania wchodzą: a)uzupełnienie lub wymiana szaty roślinnej na przedmiotowym terenie (drzewa, krzewy, żywopłoty, byliny, pnącza, roślinność wodna) b)naprawa istniejących i budowa nowych traktów komunikacyjnych, c)utworzenie nowych miejsc parkingowych, d)utworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych, e)budowa pomostu drewnianego z barierkami (jako części promenady) na stawie w parku, f)elementy małej architektury (oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331042
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 7.10.2009 r. do godz. 9:30
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali minimum 1 robota budowlane, tożsame z przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 3.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jedna osoba w specjalności drogowej. Osoby te powinny posiadać uprawnienia budowlane co najmniej 5 lat. 4.Wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ? wartości netto przedmiotowego zamówienia; 5.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 6.W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 7.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca /spełnia/ albo /nie spełnia/ poszczególnych warunków. Wykonawcy nie spełniający któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: a)oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f)polisa ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , g)zaświadczenie z banku dotyczące posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ? wartości netto przedmiotowego zadania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h)wykaz personelu przewidzianego do realizacji robót - kwalifikacje, uprawnienia, przebieg pracy zawodowej - załącznik nr 4. Należy załączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanych uprawnień budowlanych (co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jedna osoba w specjalności drogowej). Osoby te powinny posiadać uprawnienia budowlane co najmniej 5 lat. i)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) - zał. Nr 5. Należy wykazać co najmniej jedno tożsame zadanie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 2.Pozostałe dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty: a)dowód wniesienia wadium - (oryginał), b)oświadczenie oferenta złożone na druku formularza oferty o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 1, c)kosztorys ofertowy (z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia) na podstawie załączonego przedmiaru robót, d)harmonogram robót - załącznik nr 1 do umowy, e)wykaz stawek i narzutów - załącznik nr 3, f)wykaz podwykonawców - załącznik nr 6, g)w przypadku planowanego wykonawstwa części robót przez podwykonawców - kopie umów Wykonawcy z podwykonawcami na wykonanie robót. W umowach muszą być określone kwoty za wykonanie stosownych części robót. h)parafowany projekt umowy - załącznik nr 7; 3.Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Wyjątkiem jest dowód wniesienia wadium, który należy przedstawić w oryginale. 4.W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 1 lit. a, b , c, d, e, f niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 5.W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach