Przetargi.pl
Rozbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach, nr sprawy: PBO.341-5/09.

Urząd Gminy w Kruklankach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4217002 , fax. 087 4217002
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kruklankach
  ul. 22 Lipca 10 10
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4217002, fax. 087 4217002
  REGON: 00053564600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruklanki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach, nr sprawy: PBO.341-5/09.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach. Prace obejmują miedzy innymi rozbudowę budynku o węzeł sanitarny oraz pracownię plastyczną, termomodernizację całego budynku, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi wejściowych. Rozbudowa budynku jest piętrowa, niepodpiwniczona z dachem drewnianym krytym blachą dachówkopodobną w kolorze czerwieni. Składa się ma parterze z toalet damskich oraz męskich, natomiast na piętrze zaprojektowano pracownię plastyczną. Planowana powierzchnia rozbudowy obiektu: - powierzchnia zabudowy: 48,24m2, - powierzchnia użytkowa : - parteru: 40,10m2, - piętra: 41,90m2, - kubatura: 342,82m3, 2. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik Nr 1 ) w skład której wchodzą: a) opis techniczny, projekt budowlany, rysunki - załącznik Nr 9 b) przedmiary robót- załączniki Nr 10, oraz projekcie umowy - załącznik Nr 8. 3. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00.100). 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Węgorzewo O. Kruklanki 35 9348 0000 0397 0931 2000 0050, do terminu składania ofert, do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium 3. Dniem wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Oryginały dokumentów wadialnych wnoszone w formie innej niż w pieniądzu można zdeponować u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancja musi wskazywać beneficjenta gwarancji, ponadto powinna wskazywać tytuł przetargu, którego dotyczy. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46. ust.5 ustawy p.z.p. 6. Nie wniesienie lub wniesienie wadium do Zamawiającego po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli: a. upłynął termin związania ofertą, b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy pzp.: a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b. który został wykluczony z postępowania; c. którego oferta została odrzucona. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy p.z.p. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. d. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 podobną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000 zl. brutto . b) zapewnią, że czynności objęte zamówieniem będą wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień zawodowych do kierowania robotami w specjalności budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi i specjalności sanitarnej w zakresie instalacji wod.-kan. I centralnego ogrzewania. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i przedłożą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. i złożą stosowne oświadczenie. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - niespełna. 3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1), 2), 3), 4) 5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 6.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 6.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 6.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 6.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 6.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 7.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 7.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 7.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 8.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny 8.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 8.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę a.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp. a.3) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym a.4) Wykaz wykonywanych robót budowlanych. a.5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca a.6) Kosztorys wykonawczy a.7) Oświadczenie o akceptacji warunków przyszłej umowy, a.8) Wzór umowy a.9) Dowód wpłaty wadium. a.10) odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a.11) wykazem części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a.12) pełnomocnictwem do złożenia oferty*, (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. B.7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: c.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. c.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: d.3) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. pkt dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: G.2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. G.3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. szczegółowy opis dla wykonawcy - określenie systemów zapewnienia jakości H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruklanki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach