Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-230 Zalewo, ul. Traugutta 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 758-83-82 , fax. 0-89 758-83-82
 • Data zamieszczenia: 2011-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie
  ul. Traugutta 20 20
  14-230 Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 758-83-82, fax. 0-89 758-83-82
  REGON: 00109557000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa na działce nr 179/51 w miejscowości Bądki, gmina Zalewo budynku świetlicy wiejskiej o wymiarach 14.88 mb dł. I 10.38 mb szer. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana tradycyjnie podsufitką podwieszaną do konstrukcji więźby dachowej. Konstrukcja dachu drewniana pod pokrycie blacho dachówka. Budynek zlokalizowany jest w południowej części działki od strony ulicy. W części wzdłuż granicy wschodniej zlokalizowano parking dla samochodów osobowych. Dane charakterystyczne : - pow. zabudowy - 129,40 m2 - pow. całkowita - 129,40 m2 - kubatura - 620,00 m3 - pow. użytkowa - 110,60 m3 w tym: - sanitariat męski - sanitariat damski - aneks kuchenny - zaplecze gospodarcze - komunikacja - świetlica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi projekt techniczny branży budowlanej, kanalizacji sanitarnej oraz branży elektrycznej, mapy, rysunki, oraz przedmiary robót w w/w branżach, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy (jeśli został opracowany). Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowując ofertę przeprowadził wizję lokalną w terenie, dokonał niezbędnych obmiarów, uwzględniając dane w ofercie. Ponadto Zamawiający wymaga szczegółowego zapoznania się z posiadaną dokumentacjąprojektową na etapie sporządzania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych ) . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu na konto w Morąsko - Zalewskim Bank Spółdzielczy w Zalewie Nr 80 8843 0003 2001 0000 2150 0001 -kserokopię potwierdzenia wpłaty należy dołączyć do oferty 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał należy dołączyć do oferty, 3) Gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 5) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) oryginał należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zalewo.pl ( zakładka BIP - zamówienia publiczne )
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach