Przetargi.pl
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie

Gmina Janowo ogłasza przetarg

 • Adres: 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 626-40-26 , fax. 089 626-41-40
 • Data zamieszczenia: 2013-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowo
  ul. Przasnyska 14 14
  13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 626-40-26, fax. 089 626-41-40
  REGON: 51074300200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy przedstawiają: 1) projekt budowlano-wykonawczy(branża: architektoniczna i konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna) zatwierdzony ostateczną Decyzją nr 90/2011 Starosty Nidzickiego z dnia z 11.05.2011r. 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) umowa na roboty budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach. Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach