Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, i projektu budowlanego budowy ulic dla kwartału terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Wilczyńskiego, Jarocką i Okólną oraz projektu budowlanego parkingu w rejonie pomiędzy nieruchomością Lech Centrum a ulicą Jarocką z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 5273111 wew. , 325 , fax. (089) 5349375
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 5273111 wew. , 325, fax. (089) 5349375
  REGON: 00059416900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, i projektu budowlanego budowy ulic dla kwartału terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Wilczyńskiego, Jarocką i Okólną oraz projektu budowlanego parkingu w rejonie pomiędzy nieruchomością Lech Centrum a ulicą Jarocką z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, i projektu budowlanego budowy ulic dla kwartału terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Wilczyńskiego, Jarocką i Okólną oraz projektu budowlanego parkingu w rejonie pomiędzy nieruchomością Lech Centrum a ulicą Jarocką z makroniwelacją, gospodarką zielenią, niezbędnym uzbrojeniem, odwodnieniem i oświetleniem, łącznie z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. Nr. 193 poz.1194 z 2008r). 2. Opracowania i uzgodnienia należy wykonać w dwóch etapach: I ETAP I 1) Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: a) projekt makroniwelacji pasów drogowych i parkingu; b) projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych wg warunków, o które należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie; c) projekt kanalizacji deszczowej wg warunków, o które należy wystąpić do Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn; d) projekt parkingu w rejonie pomiędzy nieruchomością Lech Centrum a ul. Jarocką wg warunków technicznych, o które należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie; e) inwentaryzacja zieleni i projekt szaty roślinnej uzgodnione z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Olsztyn; f) ewentualne projekty rozbudowy lub przebudowy kolidujących sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych uzbrojenia technicznego wg warunków, o które należy wystąpić do dysponentów sieci; g) projekt budowlany i wykonawczy ulic z odwodnieniem wg warunków technicznych, o które należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. h) projekt budowy oświetlenia ulicznego ulic wg warunków, o które należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie, 2) Prace przedprojektowe wykonywane przez Projektanta i na Jego koszt: a) aktualna mapa do celów projektowych, b) techniczne badania podłoża gruntowego do celów projektowych, c) mapa własnościowa terenu z zaznaczonymi granicami działek, numerami i wykazem właścicieli (ulice wraz z uzbrojeniem należy projektować na gruntach gminnych. W przypadku konieczności wejścia na grunty inne niż Gminy Olsztyn w celu budowy lub przebudowy urządzeń lub sieci uzbrojenia technicznego, projektant ma obowiązek załączyć do projektu budowlanego oświadczenia właścicieli, zawierające ich zezwolenia na prowadzenie robót na ich gruntach), d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.98 poz.1071 z 2008r. ze zmianami) łącznie z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeżeli będzie on wymagany. e) wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej w tym również do celów prawnych tj. opisów, map i wyciągów z wykazów zmian gruntowych, umożliwiających wprowadzenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do ksiąg wieczystych. 3) Dokumentacja projektowa powinna posiadać niezbędne decyzje, pozwolenia, opinie, uzgodnienia branżowe i instytucjonalne umożliwiające uzyskanie przez Projektanta działającego w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. Nr. 193 poz.1194 z 2008r). 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać jako oddzielne opracowania, w których należy wydzielić tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV). 5) Przedmiary robót - zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Przedmiary należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże. 6) Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów - opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podziałem na etapy uzgodnione z zamawiającym. Ww. opracowania muszą spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072) Projektowany układ drogowy musi zapewnić obsługę komunikacyjną i uzbrojenie techniczne nieruchomości położonych pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Dolną, które nie mają obecnie wytyczonego pasa drogowego do ich obsługi. Dokumentacja opracowana w I etapie przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej podlega uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn. Wydział uzgodni przedstawioną dokumentację w terminie 14 dni od daty jej przekazania. II ETAP II obejmuje: 1) Złożenie kompletnego wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. Nr 193 poz.1194 z 2008r.) 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. Nr 193 poz.1194 z 2008r.) 3) Zakres obejmuje również pełnienie, w ramach ceny ofertowej, nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w ww. opracowaniach. 3. Opracowanie wykonać w : a) 8 egzemplarzach - dokumentacja projektowa b) 4 egzemplarzach - przedmiary robót, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie. c) 2egzemplarzach - całość opracowania w wersji elektronicznej na płytach CD rysunki w formacie pdf, przedmiary i kosztorysy ( w pliku o rozszerzeniu ods) obliczenia, opisy techniczne w formacie pdf, Kosztorysy na osobnych płytach CD. i dostarczyć do siedziby zamawiającego. 4. Wymagany w rozdz. V pkt 4.2 SIWZ zespół projektantów nie wyczerpuje w pełni wymagań Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby i dysponować zespołem projektowym wystarczającym do wykonania wszystkich obowiązków objętych zakresem prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy będą wykorzystane przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem ww. opracowań i zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego jako części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga dodatkowa ! Zamawiający wymagać będzie aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. spełniają następujące warunki dodatkowe: 1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedno opracowanie dotyczące dokumentacji projektowej w zakresie drogowym o wartości, co najmniej równej kwocie 100.000 (z VAT). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (opinie, referencje, protokoły itp.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 2) dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w przedmiotowej specjalności. Osoba ta musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia (sanitarne - sieciowe), wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w przedmiotowej specjalności. Osoba ta musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku, gdy zaproponowanymi osobami Wykonawca będzie dysponował, przedstawi on pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełniających warunek Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców. 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi dostarczyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, tj. w przypadku: a) spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie - odpis z rejestru sądowego (KRS), b) spółek cywilnych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami), c) osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ. 3) wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 4) dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt. 1.3) zostały należycie wykonane - (np. opinie, referencje, protokoły itp.). 5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełniających warunek Zamawiającego. 6) dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. 1.5) posiadają wymagane uprawnienia, tj.: a) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania obiektów budowlanych bez ograniczeń w specjalności: drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w przedmiotowej specjalności, b) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania obiektów budowlanych bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w przedmiotowej specjalności, c) aktualne zaświadczenie tych/tej osób/osoby o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów - określonych w niniejszym rozdziale pkt. 1.3) SIWZ - zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach