Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584 , fax. 089 6232592
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  ul. Sienkiewicza 1 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, fax. 089 6232592
  REGON: 00054376900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo w zakresie: - długość - 117 m - szerokość - 6 m - podbudowa z kruszywa - 16 cm - warstwa wyrównawcza z BA - 4 cm - warstwa ścieralna z BA - 4 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 2.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia, 2.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży wodno-kanalizacyjnej są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlanej o wartości 100 000 tysięcy złotych, każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, 2.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 100.000 PLN. 2.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty: a/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, c/aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d/aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2002r. nr 197 poz. 1661). Nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi w tym Spółek Cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne, e/ zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f/zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, h/pisemne zobowiązanie (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, Potwierdzeniem kwalifikacji podmiotu udostępniającego potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej danego podmiotu. i/wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej 2 roboty budowlane o wartości 100 000 tysięcy złotych każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia wraz z referencjami, z podaniem wartości i terminu wykonania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek. j/informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 100.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji powinno wynikać jednoznacznie, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości żądanej przez Zamawiającego. k/polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 100 000 zł i czas nie krótszy niż termin wykonania przedmiotu zamówienia. l/kosztorys ofertowy, ł/kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, m/ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto. n/zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona). 2.W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3.W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt.1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.szczytno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach