Przetargi.pl
Dostawa paliw

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5398241, 5398218 , fax. 089 5398111, 5398218
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  al. Wojska Polskiego 37 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5398241, 5398218, fax. 089 5398111, 5398218
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Benzyna bezołowiowa 95 zgodna z normą PN-EN 228 - ilość 8000 l, Olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590 - ilość 24000 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. posiadają co najmniej jedną stację paliwową na terenie każdego z miast wojewódzkich, przy czym, co najmniej jedna z nich musi znajdować się na terenie miasta Olsztyn i być czynna we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę. -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. -Ocena spełniania wymienionych wyzej warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione wyżej warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Zezwolenie, koncesję lub licencję, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. -Oświadczenie o posiadaniu całodobowej stacji paliw na terenie Olsztyna oraz dysponowaniu stacjami paliwowymi na terenie każdego z miast wojewódzkich. -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość opustu od zaoferowanej ceny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach