Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz

Gmina Przasnysz ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7522709 , fax. 029 7522709
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przasnysz
  ul. Św. St. Kostki 5 5
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 7522709, fax. 029 7522709
  REGON: 00054835400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przasnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przasnysz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie posiłków obiadowych składających się z : - drugiego dania przez dwa dni w tygodniu, - zupy z wkładką przez trzy dni w tygodniu, - dostawa gorących posiłków zapakowanych w pojemniki dostawcy . ( Do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców.) Godziny dostarczenia posiłków uwzględniające rozkład zajęć dydaktycznych dostawca uzgodni z dyrektorami szkół i przedszkoli. - odbiór (następnego dnia ) zużytych opakowań i sztućców. Wydawanie posiłków i sprzątanie pomieszczeń szkoły zapewnią we własnym zakresie Lokalizacja szkół :(orientacyjną ilość posiłków podano w nawiasach): - Leszno (25) - Nowa Krępa (82) - Obrąb (8) - Bogate (46) - Mchowo (11) Lokalizacja przedszkoli - Karwacz (9) - Dobrzankowo (4) - Stara Krępa (13)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przasnysz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach