Przetargi.pl
Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6038608. 6037691 , fax. 022 6037642
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6038608. 6037691, fax. 022 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na zadania: a)Zadanie nr 1 - dostawa kasków dla rowerzysty, b)Zadanie nr 2 - dostawa kasków dla motocyklisty, c)Zadanie nr 3 - dostawa kasków dla quadzisty, d)Zadanie nr 4 - dostawa gogli ochronnych dla qudzisty, e)Zadanie nr 5 - dostawa rękawiczek, f)Zadanie nr 6 - dostawa pokrowców na czapkę, zwanych dalej asortymentem. 3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt o którym mowa w pkt 1: ppkt a) - był wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN 1078:2000 lub równoważną oraz oznaczony znakiem CE, ppkt b) i c) - posiadał certyfikat ECE 22-05 lub równoważny. 4.Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady asortymentu w okresie 12 miesięcy oraz udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poniżej 125 000 EURO. Nr referencyjny postępowania - WZP-3313/10/132/Z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184441121
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach