Przetargi.pl
Wykonanie cyfrowych fotografii dokumentacyjnych obiektów muzealnych

Muzeum Pałac w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8428101 , fax. 0-22 8423116
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałac w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8428101, fax. 0-22 8423116
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Narodowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cyfrowych fotografii dokumentacyjnych obiektów muzealnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie, wraz z korekcją graficzną, cyfrowych fotografii dokumentacyjnych obiektów muzealnych, w ilości do 15000 sztuk w czasie trwania umowy, wszystkich z wymienionych rodzajów obiektów:- rzemiosło artystyczne wykonane ze szkła, ceramiki, kamienia, metalu, drewna, tkanin, - malarstwo na papierze, płótnie i desce,- grafika, - architektura zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wykonanych zdjęć
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow-palac.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach