Przetargi.pl
Wykonanie i obróbka graficzna fotografii dla projektów realizowanych w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF)

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 42 10 100 , fax. 022 82 88 773
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 42 10 100, fax. 022 82 88 773
  REGON: 00027406800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i obróbka graficzna fotografii dla projektów realizowanych w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i obróbka graficzna fotografii dla projektów realizowanych w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF). Sekcja I Wykonanie zlecenia obejmuje realizację następujących zadań: 1. Wykonanie fotografii na terenie całej Polski dla 21 projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 2 projektów nie inwestycyjnych - lista projektów stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. a) Z każdej inwestycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 40 zdjęć z etapu rozpoczęcia realizacji projektu (w przypadku projektu, gdzie roboty jeszcze się nie rozpoczęły) lub 40 zdjęć w trakcie realizacji projektu (w przypadku projektu, gdzie roboty rozpoczęły się) oraz 50 zdjęć po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto, Wykonawca wykona panoramiczne ujęcia dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot projektów: infrastruktura, architektura zabytkowa. Fotografie inwestycji powinny zawierać: ujęcia inwestycji wskazujące na postęp prac i jedocześnie obrazujące stan inwestycji przed projektem (lub na początku realizacji prac, w przypadku tych projektów, których rzeczowa realizacja już się rozpoczęła) i po. ujęcia architektonicznej bryły zewnętrznej (o różnych porach dnia, także wieczorem w nocy w korzystnych warunkach pogodowych) oraz wnętrz obiektu; uchwycenie jak najkorzystniejszego i estetycznego wizerunku przedmiotu fotografii. b) W odniesieniu do 2 projektów nie inwestycyjnych (załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) fotografie powinny zawierać: W odniesieniu do projektu Muzeum Historii Żydów Polskich Wykonawca przekaże 100 zdjęć, w tym 15 zdjęć bryły budynku (o różnych porach dnia, także wieczorem/w nocy w korzystnych warunkach pogodowych) oraz wnętrz obiektu,, 30 zdjęć z uroczystości otwarcia, 15 zdjęć z konferencji pn. Międzykulturowość w Edukacji (Warszawa, marzec 2015 r.), 15 zdjęć z konferencji Międzykulturowość: projekty ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego w Europie (Warszawa, luty 2016 r.), jak również 25 zdjęć z innych wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach projektu. W odniesieniu do projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wykonawca przekaże 40 zdjęć z min. dwóch wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach projektu 2. Wykonanie fotografii dla 40 wydarzeń w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanego wg. listy projektów stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot fotografii to ludzie i wydarzenia realizowane w ramach dofinansowanych projektów. Sesje realizowane będą na terenie całej Polski, zgodnie z Harmonogramem wydarzeń przekazywanym kwartalnie przez Zamawiającego. a) Z każdego wydarzenia wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 50 zdjęć (sesja). Fotografie z poszczególnych sesji powinny zawierać: ujęcia wydarzeń (np. spektakli, koncertów, konferencji, warsztatów) zorganizowanych w ramach danego projektu; uchwycenie jak najkorzystniejszego i estetycznego wizerunku osób i miejsc; oddanie ekspresji wydarzenia. Sekcja II. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji fotograficznej w oparciu o następujące założenia: a) Zdjęcia będą wykorzystywane w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych (tj.: wystawy, materiały drukowane, foldery, broszury, publikacje na stronie internetowej). Ważne jest, aby miały charakter promocyjny - powinny w interesujący i estetyczny, ale zarazem zgodny z rzeczywistością, sposób pokazywać elementy realizacji projektu, a także przedstawiać ciekawą kompozycję. Zdjęcia nie mogą być: za ciemne lub za jasne, źle skadrowane (np.: krzywy kadr), poruszone, nieostre (np.: zbyt mała głębia), posiadać niepotrzebnych elementów w kadrze, prezentować zniekształconych proporcji. b) Wykonawca przesyła pakiet: Dla każdego z projektów inwestycyjnych wymienionych w Sekcji nr I. w pkt. 1 a):80 zdjęć na etapie rozpoczęcia realizacji projektu lub 80 zdjęć w trakcie realizacji projektu oraz 100 zdjęć po zakończeniu realizacji projektu. Dla projektów nie inwestycyjnych wymienionych w Sekcji nr I. w pkt. 1 b): 200 zdjęć w odniesieniu do projektu Muzeum Historii Żydów Polskich 80 zdjęć w odniesieniu do projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Dla projektów nie inwestycyjnych wymienionych w Sekcji nr I. w pkt. 2 a): 100 zdjęć z danego wydarzenia realizowanego w ramach projektu. Zamawiający w ciagu 14 dni od otrzymania zdjęć dokona ich przeglądu i z każdego pakietu wybierze zdjęcia, które spełniają kryteria wynikające z niniejszego OPZ. Sesję uznaje się za zrealizowaną jeśli Zamawiający przyjmie co najmniej połowe. Wykonawca przekazuje te zdjęcia narzecz Zamawiającego wraz z przenisnieniem praw autorskich do ich dalszego wykorzystywania. Zaakceptowanie 50 % zdjęć z danego pakietu oznacza odebranie sesji i zgodę na wypłatę wynagrodzenia określonego dla danego typu sesji, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku gdy wytypowane przez Zamawiającego zdjęcia nie spełniają wymogów wynikających z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznacza termin na dokonanie poprawek (np. elektroniczna obróbka zdjęcia, wykadrowanie zdjęcia itd.). Jeśli w wyniku poprawek Zamawiający uzna iż zdjęcia spełniają wymogi określone w opz - przyjmuje daną sesję. Jeśli mimo wprowadzonych poprawek zdjecia nie spełniaj warunków wymaganych w zamówieniu Zamawiajacy nie przyjmuje sesji i naklada określone w umowiie kary umowne lub przyjmuje ją z zastrzeżeniami (pomniejszając odpowiednio wynagrodzenie za dana sesję). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości zdjęć (np. krzywy kadr, brak ostrości, poruszenie) do więcej niż 20% zdjęć w danej sesji, Wykonawca będzie zobowiązany do powtórzenia sesji na swój koszt (dotyczy to projektów inwestycyjnych wymienionych w Sekcji nr I. w pkt. 1 a). Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania wysokiej jakości profesjonalnego sprzętu niezbędnego do wykonania prac fotograficznych, z matrycą pełnoklatkową, rozdzielczość min. 300 dpi; Wykonawca przygotuje technicznie zdjęcia poprzez odpowiednią obróbkę w programach graficznych (np. poprawianie koloru tła, rozświetlenie zdjęcia itp.) zgodnie z sugestiami Zamawiającego; Zdjęcia powinny być przygotowane w rozdzielczości umożliwiającej publikację drukowaną, internetową, jak również wielkoformatową ( m.in. na wystawy zdjęć) w plikach o rozszerzeniu .jpg oraz .tiff. Z chwilą odbioru fotografii przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego wyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie majątkowe i zależne prawa autorskie do wykonanych w ramach umowy fotografii. Wykonawca będzie zobowiązany (gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa) do uzyskania pisemnej zgody osób widocznych na fotografiach na publikację ich danych i wizerunku, którą przekaże Zamawiającemu wraz z informacjami, kogo dotyczy wyrażona zgoda. III. Termin oraz obszar realizacji zadań: Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 października 2016 r. Zamówienie będzie realizowanie na terenie całej Polski. Realizacja i rozliczanie zadania będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym, zwanym dalej kwartałem rozliczeniowym. Harmonogram realizacji poszczególnych sesji zależeć będzie od kalendarza wydarzeń harmonogramu realizacji inwestycji. Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego kwartału rozliczeniowego ustali Harmonogram, w którym określi liczbę oraz miejsca sesji fotograficznych do wykonania. Wykonawca ustali szczegółowe terminy realizacji poszczególnych sesji w porozumieniu z Zamawiającym i beneficjentem. Zamawiający skieruje do beneficjentów prośbę o umożliwienie wykonania sesji fotograficznych. Ustalenie z beneficjentem kwestii organizacyjnych będzie leżało po stronie Wykonawcy. Liczba sesji w kwartale rozliczeniowym wynosi co najmniej 5 i nie może przekroczyć 25. IV. Kwestie dotyczące odbioru zadania i wynagrodzenia Wykonawcy: Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu kwartału rozliczeniowego dostarczy pakiety fotografii z wykonanych sesji do siedziby Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera, na nośniku - płyta CD DVD, USB odpowiadającym standardom i nie zawierającym uszkodzeń, w ilości 3 egzemplarzy. Zdjęcia będą pogrupowane w katalogach opatrzonych nazwą instytucji beneficjenta. Każde zdjęcie będzie odpowiednio opisane (miejsce wykonania zdjęcia, nazwa obiektu wydarzenia, data wykonania) - pozwalając na łatwą identyfikację Jednostką rozliczeniową dla zadania jest sesja. Wynagrodzenie Wykonawcy zawarte w ofercie będzie wypłacane sukcesywnie po zakończeniu każdego kwartału rozliczeniowego za faktycznie wykonane sesje, na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury. Wysokość kwartalnego wynagrodzenia będzie zależała od liczby wykonanych i odebranych przez Zamawiającego w danym kwartale sesji zdjęciowych. Liczba sesji w kwartale nie może być niższa niż 5 i większa niż 25. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia: Lista projektów inwestycyjnych w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego: Beneficjent: Muzeum Łazienki Królewskie; tytuł projektu: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w Muzeum Łazienki Królewskie; miejsce: Warszawa Beneficjent: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; tytuł projektu: Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacja przestrzeń - edukacja przez kulturę; miejsce: Wrocław Beneficjent: Muzeum Zamkowe w Malborku; tytuł projektu: Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku; miejsce: Malbork Beneficjent: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku; tytuł projektu:Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - Budowa infrastruktury Kultury Centralnego Muzeum w Gdańsku; miejsce: Gdańsk Beneficjent: Biblioteka Narodowa w Warszawie; tytuł projektu: Konserwacja i Rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII w.; miejsce: Warszawa Beneficjent: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; tytuł projektu: Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap; miejsce: Lidzbark Warmiński Beneficjent: Muzeum Narodowe w Krakowie; tytuł projektu: Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie; miejsce: Kraków Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; tytuł projektu: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko - rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego; miejsce: Łódź Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Świętej Trójcy w Świdnicy; tytuł projektu: Kościół Pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej; miejsce: Świdnica Beneficjent: Muzeum - Zamek w Łańcucie; tytuł projektu: Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR- KAII); miejsce: Łańcut Beneficjent: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie; tytuł projektu: Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej); miejsce: Kraków Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; miejsce: Katowice Beneficjent: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju; tytuł projektu: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów; miejsce: Duszniki Zdrój Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki; tytuł projektu: Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej; miejsce: Sołuszowa Beneficjent: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska; tytuł projektu: Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi; miejsce: Białowieża, Góra Grabarka, Kobylany, Sławatycze, Lublin, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski Beneficjent: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; tytuł projektu:Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod. - kan., c.o. i instalacji elektrycznych; miejsce: Kraków Beneficjent: Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie; tytuł projektu: Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie; miejsce: Warszawa Beneficjent: Nowy Teatr; tytuł projektu: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr; miejsce: Warszawa Beneficjent: Gmina Wrocław; tytuł projektu: Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu; miejsce: Wrocław Beneficjent: Muzeum Warszawy; tytuł projektu: Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie; miejsce: Warszawa Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach; tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach: miejsce: Katowice Załącznik nr 2do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Lista projektów nie inwestycyjnych w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego: Beneficjent: Narodowy Instytut Dziedzictwa; tytuł projektu: DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych; miejsce: Warszawa Beneficjent: Muzeum Historii Żydów Polskich; tytuł projektu: Żydowskie dziedzictwo kulturowe; miejsce: Warszawa Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Lista projektów w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego: Beneficjent: Fundacja Bente Kahan; tytuł projektu: Jidisz far ale czyli Jidysz dla wszystkich. Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii. Beneficjent: Muzeum Narodowe w Gdańsku; tytuł projektu: Ostańce Próśb Beneficjent: Gdański Teatr Szekspirowski; tytuł projektu: Szeksploracje kultury Beneficjent: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena; tytuł projektu: Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy. Beneficjent: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; tytuł projektu: Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; tytuł projektu: Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku Beneficjent: Opera Krakowska w Krakowie ; tytuł projektu: Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim Beneficjent: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku; tytuł projektu: Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem. Beneficjent: Centrum Kultury Wrocław - Zachód; tytuł projektu: Islandia I Polska Przeciw Wykluczeniu z Kultury Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny; tytuł projektu: Polsko - norweskie ludowe inspiracje taneczne Beneficjent: Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik; tytuł projektu: Rezydencja Islandzka Beneficjent: Fundacja 4.99; tytuł projektu: Eastern Waves: Warszawa-Oslo Beneficjent: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków; tytuł projektu: Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO Beneficjent: Stowarzyszenie Serfenta; tytuł projektu: Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Beneficjent: Społeczny Instytut Filmowy; tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival Beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych im. Paderweskiego; tytuł projektu: Polsko-Norweski Inkubator Muzyczny Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; tytuł projektu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark Beneficjent: Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie; tytuł projektu: Poznanie przez taniec Beneficjent: Teatr Groteska w Krakowie; tytuł projektu: Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku; tytuł projektu: Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man|Machine w ramach projektu Art+Science Meeting Beneficjent: Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera ; tytuł projektu: OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI Beneficjent: Gmina Wrocław; tytuł projektu: PUNKT EKLEKTIK SESSION Beneficjent: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; tytuł projektu: BodyCONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii. Beneficjent: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu; tytuł projektu: Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu; tytuł projektu: GUSTAV METZGER RETROSPEKTYWA Beneficjent: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku; tytuł projektu: Nyarv Nowe dziedzictwo Beneficjent: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie; tytuł projektu KINO DZIECI Beneficjent: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie; tytuł projektu: Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość. Beneficjent: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; tytuł projektu: Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży Beneficjent: Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki; tytuł projektu: Luminous Bodies 2014-15 Beneficjent: Toruńska Agenda Kulturalna w Toruniu; tytuł projektu: Świetlny most Toruń-Slemmestad Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach; tytuł projektu: Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych - PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii Beneficjent: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; tytuł projektu: Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke Beneficjent: Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie; tytuł projektu: Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki; tytuł projektu: Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy Beneficjent: Bytomskie Centrum, Kultury; tytuł projektu: Sztuka - Poznanie - DziałanieBeneficjent: Fundacja Ośrodka KARTA; tytuł projektu: Świadectwa. Norwegia XX wiek - antologia norweskiej literatury faktu Beneficjent: Uniwersytet Warszawski; tytuł projektu: Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.500 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone z pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 33 1010 1010 0010 4913 9120 0000 z adnotacją Wadium na wykonanie i obróbkę graficzną fotografii - Nr Sprawy BABPO2014.(decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na rachunek bankowy Zamawiającego za dotrzymanie terminu uważa się uznanie na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:w art. 46 ust. 4a Pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;w art. 46 ust. 5 Pzp, tj.; jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Na etapie składania wniosków zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach