Przetargi.pl
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 00052483200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Zadanie I Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo: 1.1. Zakres ubezpieczeń obejmuje: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników szkoleń oraz wyjazdów samorządowych polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC, Assistance, Bagażu w podróżach zagranicznych. 1.2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik dla zadania I wraz z dodatkami. Zadanie II Świadczenie usług obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, NNW oraz Assistance na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo: 2.1. Zakres ubezpieczeń obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, bezskładkowe ubezpieczenie assistance. 2.2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik dla zadania II wraz z dodatkami. Zadanie III Świadczenie usług ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem/administrowaniem drogami oraz terenami publicznymi na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo: 3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje Ponoszona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami oraz terenami publicznymi. 3.2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik dla zadania III wraz z dodatkami. Zadanie IV Świadczenie usług ubezpieczenia placów zabaw na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo 4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 4.2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik dla zadania IV wraz z dodatkami. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia bierze udział biegły - broker ubezpieczeniowy REMA Broker Sp. z o.o. 3. Jeżeli wybrany Wykonawca zamówienia prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty składek wynikających z ujemnego wyniku TUW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach