Przetargi.pl
Usługa druku i dostarczenia 8 poradników z zakresu bezpiecznych zachowań oraz wydawnictwa Reaguj. Nie toleruj. Wybrane aspekty bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6015916, 6014537, 6014913 , fax. 22 8456044, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015916, 6014537, 6014913, fax. 22 8456044, 6463708
  REGON: 01229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku i dostarczenia 8 poradników z zakresu bezpiecznych zachowań oraz wydawnictwa Reaguj. Nie toleruj. Wybrane aspekty bezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa druku i dostarczenia 8 poradników z zakresu bezpiecznych zachowań oraz wydawnictwa Reaguj. Nie toleruj. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, w tym: usługa korekty, składu, łamania tekstu, druku oraz dostarczenia 8 poradników z zakresu bezpiecznych zachowań: Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie - 1000 sztuk, Jak bezpiecznie przekraczać granice Polski - 600 sztuk, Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży - 600 sztuk, Karta rowerowa w szkole - 900 sztuk, Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach - 1000 sztuk, Jeśli musisz zeznawać - rola świadka w postępowaniu karnym - 900 sztuk, Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - 1000 sztuk, Jak unikać zagrożeń - 900 sztuk oraz wydawnictwa Reaguj nie toleruj. Wybrane aspekty bezpieczeństwa - 2000 sztuk. Wykonawca uwzględni elementy promocyjne, logotypy przekazane przez Zamawiającego, korektę oraz skład graficzny w odpowiednim programie graficznym przekazanych projektów egzemplarzy przedmiotu umowy, a ponadto wystąpi do Biblioteki Narodowej w Warszawie o nadanie numeru ISBN dla Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 59 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach