Przetargi.pl
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń komputerowych, numer postępowania 179/BF/14/MSz.

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 022 6011857
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 022 6011857
  REGON: 01213749700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń komputerowych, numer postępowania 179/BF/14/MSz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń komputerowych w tym: Zadanie nr 1 - Projektowanie sieci LAN/WAN w zakresie merytorycznym zbliżonym do szkolenia Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN), Zadanie nr 2 - Programming in C# (MS20483), Zadanie nr 3 - HTML5 I CSS3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach