Przetargi.pl
Zakup toreb filcowych z uchwytem opatrzonych logotypem Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6232000 , fax. 22 6232315
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6232000, fax. 22 6232315
  REGON: 00006388000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minrol.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup toreb filcowych z uchwytem opatrzonych logotypem Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup toreb filcowych z uchwytem opatrzonych logotypem Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.minrol.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach