Przetargi.pl
ZP-41/FRSE/2015

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 46 31 000 , fax. 22 46 31 025
 • Data zamieszczenia: 2015-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  ul. Mokotowska 43 43
  00-551 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 46 31 000, fax. 22 46 31 025
  REGON: 01039303200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frse.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja korzystająca ze środków publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-41/FRSE/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej wolontariuszy EVS w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Federacji Rosyjskiej w podziale na części, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Ze względu na przyczyny organizacyjne wynikające ze specyfiki Programu, Zamawiający podzielił zamówienie na części: Część 1 - wybór pierwszego trenera z Armenii, Część 2 - wybór drugiego trenera z Armenii, Część 3 - wybór trzeciego trenera z Armenii, Część 4 - wybór pierwszego trenera z Białorusi, Część 5 - wybór drugiego trenera z Białorusi, Część 6 - wybór trzeciego trenera z Białorusi, Część 7 - wybór czwartego trenera z Białorusi, Część 8 - wybór pierwszego trenera z Gruzji, Część 9 - wybór drugiego trenera z Gruzji, Część 10 - wybór trzeciego trenera z Gruzji, Część 11 - wybór trenera z Mołdawii, Część 12 - wybór pierwszego trenera z Rosji, Część 13 - wybór drugiego trenera z Rosji, Część 14 - wybór trzeciego trenera z Rosji, Część 15 - wybór pierwszego trenera z Ukrainy, Część 16 - wybór drugiego trenera z Ukrainy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie trenera
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.frse.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach