Przetargi.pl
Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne sodowe o mocy 70 W

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne sodowe o mocy 70 W
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne sodowe o mocy 70 W, w różnych miejscach na terenie gminy. Zakres prac objętych zamówieniem: dostawa lamp o charakterystyce podanej w p.3, rozłączenie i demontaż starych lamp, montaż i podłączenie nowych lamp na istniejących wysięgnikach. Wymagania dla energooszczędnych lamp sodowych o mocy 70W: Do oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001. Minimalne wymagane parametry dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parametry użytkowe korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej, nie dopuszcza się stosowania opraw dwukomorowych. Korpus oprawy malowany proszkowo wg. Palety RAL na dowolny kolor wybrany przez zamawiającego, oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie o średnicy 48- 60 mm, klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemicznie polerowany i anodyzowany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym, sprawność świetlna oprawy >= 70% układ elektryczny zapłonowy, szeregowo-równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej, cos >= 0,85 oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej w 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni, oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych, klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych, w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego, materiały z których wykonano oprawę muszą gwarantować jej sprawność przez minimum 15 lat. wymiana źródła światła bez używania narzędzi, dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne w komputerowym programie obliczeniowym, oprawy wyprodukowane w 2013 lub w 2014 roku, oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowanie oprawy z podestu podnośnika koszowego, oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta, gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić min 36 miesięcy, Parametry techniczne: stopień szczelności dla opraw min. IP 66, oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50 Hz, odporność klosza na udary mechaniczne współczynnik IK - 10 lub wyższy. Przewidywana maxymalna wartość usługi to 150.000 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach