Przetargi.pl
Konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. w Płocku

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Polna 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3640310 , fax. 24 3640311
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
  ul. Polna 7 7
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3640310, fax. 24 3640311
  REGON: 61026091500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto Płock

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy Miasto Płock, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku.Przedmiot zamówienia polega na prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obejmuje cztery części Prace wykonywane będą na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III, IV i V. Termin realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r. ZAKRES ZADANIA CZĘŚĆ I CIĘCIE TRAWY, CIĘCIE ŻYWOPŁOTÓW, ODCHWASZCZANIE Utrzymanie trawników koszenie trawników w okresie trwania umowy, łącznie do 170.500,00 m2, po uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od wzrostu trawy wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem ściętej trawy i utylizacją odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac. Odchwaszczanie żywopłotów w okresie trwania umowy, łącznie do 10.500,00 mb., po uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od wzrostu chwastów wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem oraz utylizacją odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac. Uwaga: Usunięcie skoszonej trawy następuje w dniu wykonywania usługi, bez pozostawiania do dnia następnego. Usunięcie chwastów następuje w dniu wykonywania usługi, bez pozostawiania do dnia następnego.Technologia i odbiory robót. Prace należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wymagania szczegółowe. Sprzęt. Do wykonywania robót związanych z cięciem trawy należy stosować:kosiarki spalinowe, podkaszarki żyłkowe. Odchwaszczanie należy przeprowadzić metodą ręczną, bez zastosowania środków chemicznych. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zlecenie wystawione przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Rejonów Obsługi Mieszkańców w zakresie, miejscu i terminie określonym w tym zleceniu. Powierzchnie trawników oraz długości żywopłotów zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego w zleceniu. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz zmiennych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu ilościowego i rzeczowego Części I zamówienia.Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu usług w stosunku do zakresu określonego w SIWZ i w umowie oraz nie uzyskania wartości usług określonej na podstawie złożonej oferty. ZAKRES ZADANIA CZĘŚĆ II PRACE PIELĘGNACYJNE W DRZEWOSTANIE I NASADZENIA KRZEWÓW, PRZYCINANIE, FORMOWANIE KRZEWÓW. Prześwietlanie koron drzew (cięcia pielęgnacyjne). Prześwietlanie koron drzew utrudniających komunikację, widoczność i zacieniających.Nasadzenia krzewów na podstawie decyzji wydanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka. Dokonanie nasadzeń krzewów sposób rozliczania nasadzeń wg katalogu KNR Nr 2)21 Tereny zieleni MGPiB 2005 r. Materiał do nasadzeń powinien odpowiadać normie: PN R 87023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste oraz PN R 65022 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. Przycinanie, formowanie krzewów. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w punkcie 1, 2 i 4.Zakres zabiegów pielęgnacyjnych w ujęciu ilościowym: prześwietlanie koron drzew ok. 108 szt. nasadzenia krzewów ok. 34 szt. przycinanie, formowanie krzewów ok. 5 200 m2 likwidacja pozostałości po prześwietleniu koron drzew i przycięciu krzewów, ich wywóz i utylizacja oraz wyrównanie terenu, a w razie konieczności uzupełnienie ubytków ziemią. pielęgnacja posadzonych krzewów w okresie 12 m cy (wymagany okres gwarancji). Do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania rocznej gwarancyjnej pielęgnacji należy odchwaszczanie, podlewanie posadzonych roślin wodą z beczkowozu lub przy użyciu nastawy hydrantowej (Zamawiający nie posiada w przedmiotowych lokalizacjach własnego przyłącza instalacji wodociągowej do podlewania),nawożenie, wymiana na koszt Wykonawcy uschniętych krzewów. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zlecenie wystawione przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Rejonów Obsługi Mieszkańców w zakresie, miejscu i terminie określonym w tym zleceniu. Ilości i gatunki drzew i krzewów zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego w zleceniu. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz zmiennych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu ilościowego Części II zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu usług w stosunku do zakresu określonego w SIWZ i w umowie oraz nie uzyskania wartości usług określonej na podstawie złożonej oferty. Charakterystyka prac, sadzenie krzewów Sadzenie krzewów liściastych teren płaski, grunt kat. III w dołki o wym. 0,3 m razy 0,3 m, wypełnione do połowy wysokości ziemią urodzajną wraz z podlaniem, wykonaniem miski i uprzątnięciem nadmiaru ziemi. Krzewy z pojemnika min. C 3.Wykaz gatunków i odmian krzewów do nasadzenia. Berberys pośredni Red Jewel, ilość 3 szt, wysokość40,60cm; Berberys Thumberga Atropurpurea nana ilość 2 szt wysokość 20:30 cm; Tawuła japońska Golden princess ilość 4 szt wysokość 30,40cm;Tawuła japońska Goldmund ilość 4 szt wysokość 30,40 cm; Tawuła Spirea Grefsheim ilość 3szt wysokość 40,60 cm; Ognik szkarłatny ilość 6 szt wysokość 40,60 cm; Krzewuszka cudowna Nana Purpurea ilość 6 szt wysokość 20:40 cm; Funkia Frances Wiliams ilosć 6 wysokość 30,40 cm RAZEM 34 sztuki. Technologia i odbiory robót.Prace należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wytycznymi sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. Wymagania szczegółowe. Transport. Materiał roślinny do nasadzeń w czasie transportu musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Bryła korzeniowa krzewów powinna znajdować się w pojemniku. Materiał do nasadzeń. Krzewy form naturalnych rozkrzewione, min. 3 pędy. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo. Rośliny zdrowe, zahartowane, zdrewniałe i prawidłowo uformowane zachowane proporcje pomiędzy pniem, koroną a bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być wykształcony i pochodzić ze szkółki,w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2,4 lata, w pojemniku 1 rok,2 lata. Niedopuszczalne wady materiału: silne uszkodzenia mechaniczne części nadziemnej i korzeni,ślady żerowania szkodników,objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,oznaki chorobowe,uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. Charakterystyka prac cięcia pielęgnacyjne. Główne zasady: Należy stosować zasadę minimalizacji cięcia. Jednorazowo nie należy usuwać więcej niż 15 ,20 procent masy asymilacyjnej drzew (masy żywych gałęzi, tylko niektóre gatunki znoszą cięcie koron do 50 procent).W trakcie wykonywanego zabiegu cięcia należy dążyć do zachowania typowego dla danego drzewa pokroju. Podczas cięcia technicznego, bądź redukcyjnego należy dążyć do przywrócenia symetryczności korony i do poprawy statyki drzewa.Cięcia konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę, ponieważ jest ono fizjologicznie mniej szkodliwe niż cięcie na płasko. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest powstanie zamkniętego pierścienia tkanką przyranną (kalusa). Wykonanie cięcia w sposób nieprawidłowy pozostawiający tzw. tylec lub stołek jest niezwykle szkodliwy dla drzewa. Cięcia gałęzi i konarów nie należy wykonywać w miejscach przypadkowych, lecz tam gdzie powyżej rany znajduje się zdrowa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany. Rany po cięciach do 10 cm należy zasmarować preparatem grzybobójczym by zabezpieczyć przed infekcją. Rany po cięciach powyżej 10 cm należy zabezpieczyć w sposób następujący: środek środkiem impregnującym, boki i wokoło preparatem grzybobójczym. Niedopuszczalne jest Wykonywanie cięć pozostawiających odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi od której odcinana jest część. Pozostawianie tylca (czopu) wystającego ponad obrączkę. Usuwanie grubych części korony (niestosowanie zasady: kilka małych w miejsce jednego cięcia grubej gałęzi).Usuwanie zarastających, pokrytych częściowo kalusem tzw. tylców, tj. pozostałości po martwych konarach, z jednoczesnym kaleczeniem kalusa, wygładzanie starych ran i narośli. ZAKRES ZADANIA CZĘŚĆ III WYCINKA I FREZOWANIE DRZEW.Usuwanie zbędnych drzew oraz frezowanie drzew wg potrzeb zgłaszanych przez Rejony Obsługi Mieszkańców. Wycinka drzew na podstawie decyzji wydanych przez: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w punkcie 1 Zakres zabiegów pielęgnacyjnych w ujęciu ilościowym: wycinka drzew ok. 25 sztuk wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, pozyskaniem drewna, wywozem i utylizacją odpadów, frezowanie karp na głębokość co najmniej 20 cm ok. 25 sztuk wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i utylizacją odpadów, likwidacja pozostałości po ściętych drzewach, ich wywóz i utylizacja oraz wyrównanie terenu, a w razie konieczności uzupełnienie ubytków ziemią. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zlecenie wystawione przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Rejonów Obsługi Mieszkańców w zakresie, miejscu i terminie określonym w tym zleceniu. Ilości i gatunki drzew zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego w zleceniu. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz zmiennych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu ilościowego Części III zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu usług w stosunku do zakresu określonego w SIWZ i w umowie oraz nie uzyskania wartości usług określonej na podstawie złożonej oferty. Technologia i odbiory robót. Prace należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wytycznymi sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. Wymagania szczegółowe. Potencjał techniczny.Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować pilarki spalinowe 3 szt,ciągniki lub inne pojazdy do transportu drewna, rębaki do usunięcia gałęzi drzew,niwelatory do frezowania pni. Transport. Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Usuwanie drzew. Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy. Uwaga: Usunięcie odpadów powstałych w wyniku wycinki i frezowania drzew następuje w dniu ich powstania, bez pozostawiania do dnia następnego. ZAKRES ZADANIA CZĘŚĆ IV REKULTYWACJA TERENU UZUPEŁNIENIE ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW, NASADZENIE KRZEWÓW ŻYWOPŁOTOWYCH, WYCINKA DRZEW.Adres prac do wykonania: KOLEGIALNA 31A.Rekultywacja terenu o pow. 150,00 m2 uzupełnienie fragmentów zniszczonych trawników przekopanie lub glebogryzowanie ziemi,uzupełnienie ziemi, wygrabianie,nieczystości,siew trawy, wałowanie, podlewanie. Uwaga:Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w punkcie 1 Wykonawca zapewni 12miesięczny okres gwarancji na przedmiotowe zadanie. Adres prac do wykonania: KOLEGIALNA 33. Rekultywacja terenu o pow. 144,00 m2 , uzupełnienie fragmentów zniszczonych trawników przekopanie lub glebogryzowanie ziemi,uzupełnienie ziemi,wygrabianie nieczystości,siew trawy, wałowanie, podlewanie Uwaga: Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w punkcie 2 Wykonawca zapewni 12miesięczny okres gwarancji na przedmiotowe zadanie. Adres prac do wykonania: BARTNICZA 1. Rekultywacja terenu o pow. 800,00 m2, wycinka drzew 2 szt. (Sumak), glebogryzowanie ziemi,usunięcie darniny, wyrównaie terenu,dowiezienie torfu,grabienie,siew trawy,wałowanie, podlewanie,nasadzenie krzewów żywopłotowych do 170 mb. Uwaga:Usuwanie zbędnych drzew oraz frezowanie wg zgłoszenia przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV Wycinka drzew na podstawie decyzji wydanych przez: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac Zakres zabiegów pielęgnacyjnych w ujęciu ilościowym: wycinka drzew 2 sztuk (Sumak) wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, pozyskaniem drewna, wywozem i utylizacją odpadów, frezowanie karp na głębokość co najmniej 20 cm ,2 sztuk (Sumak) wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac, wywozem i utylizacją odpadów, likwidacja pozostałości po ściętych drzewach, ich wywóz i utylizacja oraz wyrównanie terenu, a w razie konieczności uzupełnienie ubytków ziemią. pielęgnacja posadzonych krzewów w okresie 12 mcy. Do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania rocznej gwarancyjnej pielęgnacji należy: odchwaszczanie, podlewanie posadzonych roślin wodą z beczkowozu lub przy użyciu nastawy hydrantowej (Zamawiający nie posiada w przedmiotowych lokalizacjach własnego przyłącza instalacji wodociągowej do podlewania), nawożenie, wymiana na koszt Wykonawcy uschniętych krzewów. Charakterystyka prac sadzenie krzewów żywopłotowych. Sadzenie krzewów żywopłotowych w 2 rzędach w szachownicę w rowy o głębokości 30 cm, odległości między rowami 40 cm, rowy zaprawione ziemią żyzną, krzewy sadzimy 5 cm powyżej szyjki korzeniowej, dokładnie rozkładamy korzenie, zasypujemy ziemią, udeptujemy i obficie podlewamy, uprzątając nadmiar ziemi. Wykaz nasadzenia krzewów żywopłotowych wraz z danymi technicznymi. Liguster pospolity, materiał kopany ilość krzewów:170 mb wysokośc 60,80 cm Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zlecenie wystawione przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Rejonów Obsługi Mieszkańców w zakresie, miejscu i terminie określonym w tym zleceniu. Ilości i gatunki drzew i krzewów zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego w zleceniu. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz zmiennych warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu ilościowego Części IV zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu usług w stosunku do zakresu określonego w SIWZ i w umowie oraz nie uzyskania wartości usług określonej na podstawie złożonej oferty. Technologia i odbiory robót. Prace należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wytycznymi sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. Wymagania szczegółowe.Potencjał techniczny. Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: pilarki spalinowe 1 szt,ciągnik lub inny pojazd do transportu drewna,rębaki do usunięcia gałęzi drzew,niwelatory do frezowania pni. Transport.Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Usuwanie drzew. Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy. Uwaga: Usunięcie odpadów powstałych w wyniku wycinki i frezowania drzew następuje w dniu ich powstania, bez pozostawiania do dnia następnego. Wykonawca zapewni 12miesięczny okres gwarancji na przedmiotowe zadanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: na Część I - 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych) na Część II - 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych) na Część III - 230,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści złotych) na Część IV - 480,00 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) Łącznie wadium dla wszystkich Części zamówienia: 2 410,00 zł (dwa tysiące czterysta dziesięć złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgm-plock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach