Przetargi.pl
Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5618943 , fax. 022 5618944
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5618943, fax. 022 5618944
  REGON: 00000195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu eksperckiego projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zgodnie z umową nr UDA-POKL-04.01.01-00-155-11-01. Celem przeprowadzenia audytu eksperckiego jest wydanie opinii na temat: 1. Wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. 2. Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie. 3. Przestrzegania właściwych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczących zamówień publicznych. Charakterystyka projektu: opis z podziałem na cele i zadania dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.kjwu.uksw.edu.pl (zakładka O PROJEKCIE). Opis przedmiotu: usługa polega na przeprowadzeniu audytu eksperckiego projektu wykonanego pod koniec realizacji projektu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, składającego się z: 1. Oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, obejmującej: - weryfikację realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, - ocenę prawidłowości rozliczeń finansowych, - weryfikację wydzielonej na potrzeby projektu ewidencji księgowej, - weryfikację rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych, jak i finansowo-księgowych, - terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych, - weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania, - sposób rekrutacji uczestników projektu, - sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, - poprawności polityki rachunkowości, - przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, dyscypliny finansów publicznych, - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, - weryfikację realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa, - weryfikację procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu, - weryfikację sposobu informacji i promocji, pod kątem zapisów wytycznych w tym zakresie. 2. Wydania raportu z audytu, który powinien zawierać: - informacje ogólne, - cel i metodologię, - ustalenia stanu faktycznego, - wskazanie stwierdzonych problemów, - określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, - uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje, - opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Rozdziale IV - Wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach