Przetargi.pl
Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7562480 (82) , fax. 22 756 24 80
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
  ul. Kościuszki 9 9
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80
  REGON: 01330143800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw wapiennych w tym: Miał frakcji 0/4 w ilości 700 ton Kliniec frakcji 4/31,5 w ilości 1750 ton Tłuczeń frakcji 31,5/63 w ilości 2500 ton Do każdej partii przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy deklarację zgodności z obowiązującą normą : PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piaseczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach