Przetargi.pl
Dostawa kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

Gmina Gostynin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, Rynek 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2360752 , fax. 24 2360769
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostynin
  Rynek 26 26
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 24 2360752, fax. 24 2360769
  REGON: 61101592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagostynin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (tj. zakup, transport, rozładunek): kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości szacunkowej 3100 ton. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa pochodzenia ze skał osadowych. Właściwości fizyczne kruszywa ściśle zgodne z wymaganiami technicznymi WT4 z dnia 19/11 2010r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: uggostynin.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach